FAALİYETLERİMİZİ DÜZENLEYEN BELGELER
Kullanici rehberi
KULLANİCİ REHBERİ
Bu Kullanıcı Kılavuzu («Kılavuz»), Şirket ile Müşteri arasındaki Müşteri Sözleşmesini («Sözleşme») ve Müşterinin talimatlarının yerine getirilmesiyle ilgili tüm eylemleri yönetir. Şirket, Müşterilerle yalnızca yönetici bazında çalışacaktır. Şirket, Müşterilere bir Müşteri Sözleşmesi akdetme veya herhangi bir işlem gerçekleştirmenin avantajlarına ilişkin herhangi bir tavsiyede bulunmayacaktır («İşlem» veya «Anlaşma», bir finansal varlığın ve/veya emtianın miktar veya sabit bir fiyat veya belirli bir gün ve saatte bir para biriminin başka bir para birimiyle alım / satımı veya değişimi).

Bu Kullanıcı Kılavuzu şunları tanımlar:


• pozisyon açma / kapama ve emir verme / değiştirme / silme / yürütme ilkeleri;
• Ticari hesap marjı seviyesinin açık pozisyonları desteklemek için yetersiz olması durumunda, Müşterinin açık pozisyonlarıyla ilgili olarak Şirketin eylemleri;
• Müşteri ile Şirket arasındaki anlaşmazlıkları çözme prosedürü ve iletişim yöntemleri.

Bu Kullanım Kılavuzu ve müşteri Sözleşmesi, müşterinin tüm işlemlerini yönetir ve Müşteri tarafından dikkatle okunmalıdır.HİZMETLERİN TANIMI1. Şirket tarafından Sözleşme ve bu Kullanım Kılavuzuna uygun olarak sağlanan hizmetler, yalnızca Şirket ile Müşteri arasında yazılı olarak özel olarak kararlaştırılabilecek performans hizmetlerinden ve/veya diğer hizmetlerden oluşacaktır.


2. Şirketin yükümlülükleri, Şirketin yazılı olarak kabul edebileceği herhangi bir sınırlama veya kısıtlamanın yanı sıra herhangi bir yasal, düzenleyici, yasal veya piyasa şartına tabidir.


3. Şirket ve Müşteri, bunlarla ilişkili herhangi bir finansal araç da dahil olmak üzere yazılı sözleşmeler yapabilir veya şirketin aşağıdaki finansal araçlar da dahil olmak üzere bu tür sözleşmelerde («sözleşmeler») yükümlülüklerini yerine getirmek üzere sözleşme yapabileceği herhangi bir sözleşme yapabilir:


• vadeli işlemler;
• fark sözleşmeleri («CFD'ler»);
• döviz değişimi;
• Şirket tarafından tanımlanan belirli mallar;
• Şirketin teklif etmeye karar verebileceği diğer yatırımlar.

4. Şirket, tamamen kendi takdirine bağlı olarak (ancak zorunlu olmaksızın), Müşterinin belirli Sözleşmeleri kullanmasını veya bunlara erişimini kısıtlama veya yasaklama hakkını saklı tutar.


5. Müşteri, Sözleşmelerin herhangi bir hisse senedi veya yatırım borsasında işlem görmeyen finansal araçları içerebileceğini kabul eder.


6. Müşteri, Şirketin hizmetleri sağlamak ve yürürlükteki yasa ve/veya yönetmeliklere uymak için tamamen kendi takdirine bağlı olarak gerekli veya uygun olanı yapacağını kabul eder.


7. Şirket, sağlanan hizmetlerle ilgili olarak herhangi bir vergi veya yasal tavsiye sağlamaktan sorumlu olmayacaktır.


8. Şirketin, müşterinin aracılık ettiği veya vekaletname olarak hareket edebileceği herhangi bir kişiye (üçüncü taraf) karşı hiçbir yükümlülüğü olmayacaktır ve hiçbir sorumluluk kabul etmeyecektir (şirketin varlığı veya kimliği Açıklanıp Açıklanmadığına bakılmaksızın) ve müşterinin şirkete olan yükümlülükleri, Müşteri tarafından bu tür eylemler nedeniyle hiçbir şekilde Azaltılmaz.

9. Şirket, herhangi bir işlemi gerçekleştirmek ve / veya etkilemek ve ayrıca Şirketin görüşüne göre herhangi bir yasa veya yönetmeliği ihlal edecek başka bir şey yapmakla yükümlü olmayacaktır (veya Sözleşmenin ihlalinden sorumlu olmayacaktır).TİCARET SÜRECİ1. Müşteri, terminoloji ve ilgili prosedürler de dahil olmak üzere, finansal araçların ticaretinin doğasından tamamen haberdar olmakla yükümlüdür. Finansal araçlarda alım satım yapmak yüksek düzeyde risk taşır. Teçhizat ve kaldıraç, Müşterilerin ticarete başlamak için küçük bir depozito yatırmasına izin verse de, bu, önemli kayıplara (tamamen Müşteri tarafından karşılanacaktır) veya büyük kazançlara neden olabilir. Müşteri, tam farkındalık ve risk değerlendirmesi sağlamaktan sorumludur.


2. Müşterinin emirlerinin ve taleplerinin yürütülmesi

Müşteri emirleri ve istekleri MetaTrader4 platformu kullanılarak aşağıdaki şekilde yürütülür:


• Müşteri, İstemci Terminalinin standart sipariş giriş penceresinde talep şeklinde bir talimat oluşturur.
• İstemci Terminali, Müşteri tarafından gönderilen talebin doğruluğunu otomatik olarak kontrol eder. Bu kontrol sırasında, Müşteri Terminalinde bulunan talep tipi ve seçilen enstrümanın mevcut fiyat seviyesi dikkate alınır. Kontrol başarılı olursa, istek sunucuya gönderilir.
• İstek gönderilirken istemci terminali ile sunucu arasında etkin bir internet bağlantısı varsa, sunucu bu isteği alır ve isteğin türüne ve sunucuda mevcut olan seçili aracın geçerli teklif düzeyine bağlı olarak isteğin doğruluğunu yeniden denetler.
• Yeniden doğrulamanın başarılı olması durumunda, Müşteri'ye «Sipariş» penceresi aracılığıyla talebin işleme alınmak üzere kabul edildiği bildirilir ve bu tür tüm siparişler sunucu tarafından alındıkları sıraya göre kuyruğa alınır.
• Gönderilen Müşteri Talepleri, bayinin manuel işleme için seçtikleri dışında otomatik olarak kabul edilir ve işlenir. Müşteri, talebi işlenmek üzere bayi tarafından seçildiğinde bir «Sipariş Devam Ediyor» bildirimi alacaktır. Bayi, gönderilen taleplerin sırasına bakılmaksızın, kuyrukta bulunan herhangi bir talebi seçme hakkına sahiptir.
• Bayi tarafından Müşteri talebinin karşılandığına dair teyit sunucuya ve Müşteri terminaline gönderilir ve sunucu günlüğüne bir giriş yapılır.
• Etkin bir İnternet bağlantısıyla, «Sipariş» penceresinde başarıyla tamamlanan bir isteğin onayı mevcuttur.

3. Müşteri tarafından talebin iptali

İstemci, sunucuya gönderilen talebi ancak talebin durumu «Sipariş kabul edildi» ise iptal etme hakkına sahiptir. Talebin durumu «Sipariş işleniyor» ise, Müşteri bu talebi iptal edemez.


4. Müşteri talebinin Şirket tarafından iptal edilmesi

Şirket, aşağıdaki durumlardan herhangi birinde Müşterinin herhangi bir talebini reddetme hakkına sahiptir:


• İşleme talebinin alındığı sırada piyasadaki istikrarsız durum;
• Müşteri, mevcut piyasa seansının ilk teklifinden önce bir talepte bulundu;
• Müşteri, yanlış fiyat teklifi içeren bir istek gönderdi;
• Talep edilen fiyat seviyesi için likidite yok;
• Talebin gönderilmesi ve sunucu tarafından işlenmesi için kabul edilmesi için gereken süre boyunca, fiyatta yukarı veya aşağı bir boşluk oldu ve bu da talebin Müşteri tarafından belirtilen fiyat seviyesinde yerine getirilmesini imkansız hale getirdi;
• Yazılımın teknik bir arızası nedeniyle Müşterinin talebinin yerine getirilmesi mümkün değildir;
• Müşteri talepleri ve fiili işlemler makul oranları aşıyor;
• Piyasa, seçilen finansal araç veya borsadaki pay için belirlenen fiyat limitine ulaşmış veya piyasa tarafından getirilen diğer kısıtlamalar;
• Müşteri, Stop Loss veya Take Prıfit kuyruğunda bir pozisyon için bir talep gönderdi;
• Müiteri, işlenmek üzere sırada olan veya halihazırda işlenmekte olan bekleyen bir sipariş için istek gönderdi;
• İstekte seçilen fiyat ile piyasa fiyatı arasındaki fark, seçilen araçların özelliklerine göre bekleyen siparişler için izin verilen limit / stop seviyesinden daha düşüktür (limit / stop Level) ;
• Müşteri, seçilen enstrümanın piyasa fiyatındaki bir değişiklik nedeniyle izin verilmeyen bekleyen bir emir açmak için bir talepte bulundu;
• Şirket, piyasa durumu nedeniyle finansal aracın fiyatını belirleyemiyorsa
• Dayanak araçların fiyatlarında aşırı yüksek dalgalanmalar olması durumunda;
• Önemli ekonomik haberlerin yayınlanmasından hemen önce veya önemli siyasi veya sosyal olayların bir sonucu olarak;
• Mücbir sebep durumunda.

Satıcı, Madde 4'te (Müşteri talebinin şirket tarafından iptal edilmesi) listelenen durumlarda, müşterinin buy limit, sell limit, buy stop, sell stop, take profit, stop loss gibi bekleyen bir emri yerine getirmesi için müşterinin emrini reddetme hakkına sahiptir. Bu durumlarda, sunucu günlük dosyasındaki karşılık gelen girdi kaydedilmez, bekleyen siparişler etkin kalır ve fiyat seviyelerinin bir sonraki kesişiminde yürütülebilir.


5. Diğer durumlar

Şirket, kendi takdirine bağlı olarak, Müşterinin hesap türünü kendi risk yönetimi kurallarına göre değiştirme hakkına sahiptir. Aynı zamanda Şirket, mevcut tüm iletişim araçlarıyla yapılan değişiklikler hakkında Müşteriyi bilgilendirmeye çalışacaktır.

Şirket, önceden haber vermeksizin herhangi bir zamanda ticaret araçlarını «sadece kapatma» moduna geçirme hakkına sahiptir. Müşteri, her halükarda, sınırlı ticaret rejiminin bir sonucu olarak herhangi bir ticaret eyleminde bulunamayacağına dair herhangi bir iddiada bulunmadığını kabul eder.

İşlem sunucusuna çok sayıda mesaj akışı (açık emirler için yanlış komutlar, çok sayıda emir değişikliği, işlem sunucusunda yüke neden olan işlem dışı diğer komutlar) alınması durumunda, Şirket Müşterinin işlem hesabını önceden haber vermeksizin bloke etme hakkına sahiptir. Aynı zamanda Şirket, mevcut tüm iletişim araçlarıyla yapılan değişiklikler hakkında Müşteriyi bilgilendirmeye çalışacaktır.

Emirlerin işlem süresi, işlem platformu ile sunucu arasındaki iletişimin kalitesine ve piyasanın durumuna bağlıdır. Normal piyasa koşulları altında, bir Müşterinin siparişi için işlem süresi genellikle 1 saniyeye kadardır. Normal olmayan piyasa koşullarında işlem süreleri 10 saniyeye kadar, bazen daha fazla sürebilir. Ayrıca, işlenmek üzere kuyruğa yerleştirilen her müşteri siparişinin sınırlı bir bekleme süresi (3 dakika) vardır. Bu süre zarfında sipariş Bayiye aktarılmazsa, alaka düzeyini kaybettiği için otomatik olarak kuyruktan kaldırılır.MÜŞTERİNŞİN AÇILIŞ KAPANIŞ POZİSYONU1. Müşteri bir pozisyon açmak için bir talep gönderdiğinde, sağlanan talimatlar şunları belirtmelidir:


• Finansal araç;
• Finansal araç.

2. Müşteri bir istek gönderdiğinde ve sunucu tarafından kabul edildiğinde, Müşteri hesabının Şirket tarafından belirlenen marj gereksinimlerini karşılayacak yeterli paraya sahip olduğundan emin olmak için otomatik bir kontrol yapılır. Bu kontrol sırasında serbest teminat seviyesinin talep edilen pozisyonu açmak için yeterli olup olmadığı belirlenir:

• Doğrulama tamamlandıktan sonra Müşterinin serbest marj seviyesinin şirket tarafından belirlenen sınırın altında olmadığını belirlendiyse, doğrulama başarılı sayılır ve müşterinin hesabında yeni bir pozisyon açılır. Müşteri, sipariş penceresinde pozisyonun açıldığına dair bir onay alacaktır.
• Doğrulama tamamlandıktan sonra yeni bir pozisyon açmanın müşterinin serbest marjını şirket tarafından belirlenen sınırın altına düşüreceğini belirlenirse, doğrulama başarısız sayılır ve gönderilen isteğin yorumlar bölümünde ilgili yorum görüntülenir.

3. İlgili kayıt yapılır yapılmaz ve sunucu günlük dosyasında görüntülendiğinde, bir pozisyon açma talebi tamamlanmış ve pozisyon açık olarak kabul edilir.


4. Müşteri bir pozisyonu kapatmak istediğinde, «İşlem» listesinden ilgili pozisyonu seçmesi, işlem hacmini belirtmesi ve «Kapat» talebi göndermesi gerekir.

Müşterinin bir pozisyonu kapatma talebi, aşağıdaki durumlarda Müşteri tarafından Müşteri Terminali aracılığıyla sağlanan fiyattan farklı bir fiyattan gerçekleştirilebilir:


• Kapanış talebini göndermek ve işlemek için gereken süre içinde mevcut fiyat teklifi değiştiyse;
• Müşteri Terminalinde Müşteriye sağlanan son fiyat teklifi, Müşterinin talebinde belirtilen hacimden daha küçük bir işlem hacmine yönelikse.

Her özel durumda, Müşterinin talebi, Şirketin likidite sağlayıcıları tarafından sağlanan mümkün olan en iyi fiyat üzerinden gerçekleştirilir.

5. İlgili kayıt yapıldıktan ve sunucunun günlük dosyasında görüntülendikten hemen sonra konumun kapanması isteğinin yapıldığı ve konumun kapatıldığı kabul edilir.


6. Şirket, bu pozisyon için Take Profit veya Stop Loss işlemi icra için sıradayken talepte bulunursa, bir pozisyonu kapatma talebini reddedebilir.

7. Yeniden alıntılar

Müşterinin bir pozisyonu kapatma veya açma talebinin yerine getirilmesi için gerekli olan süre içinde bir enstrümanın fiyatı değişirse, Şirketin talebin yerine getirilmesi için Müşteriye yeni bir fiyat teklifi verme hakkı vardır, ancak yükümlülüğü yoktur. Yeni fiyat teklifi, yeni bir «Teklifler» penceresinde görüntülenir. Müşteri bu teklifi kabul ederse 3 saniye içinde «Tamam» butonuna basılmalıdır. Müşteri 3 saniye içinde bu düğmeye basmazsa, bu teklifin süresi dolar.

Fiyat teklifleri değişebileceğinden, görüntülenen herhangi bir fiyat teklifi 3 saniyenin tamamı için geçerli olmayabilir ve Müşteri için tekrar «Teklifler» penceresi görüntülenebilir. Teklif süresinin sona ermesinden sonra, Müşterinin emri, başlangıçta talep edilen fiyattan piyasaya giremez.


8. Kilitli pozisyonları kapatma

Müşterinin hesabında iki veya daha fazla kilitli pozisyon varsa, işlem listesinde bu pozisyonlardan biri seçildiğinde, emir penceresinde «Multiple close by» ve «Close by» seçenekleri listesinden erişilebilen yeni bir seçenek görünecektir. Bu seçeneklerle kapatılan pozisyonlar, «Hesap geçmişi» listesinde «hedgeyi kapat #XXXXX» yorumuyla görüntülenir.


9. Kilitli pozisyonları «Close by» seçeneğiyle kapatma

«Close by» seçeneğini seçtikten sonra, «Sipariş» penceresinde engellenen pozisyonların bir listesi görünür. Müşteri, bir kilitli pozisyon seçip «#XXXX'i #XXXX ile Kapat» seçeneğine tıklayarak, mevcut piyasa fiyatından iki kilitli pozisyonu aynı anda kapatmak için bir talep gönderir. Eğer iki pozisyonun boyutları farklıysa, küçük olan tamamen, diğeri ise ilkiyle aynı boyutta kapatılacaktır. Kalan pozisyon açık kalır ve yeni bir hisse senedi alır. Bunun gibi kısmen kapatılan pozisyonlar, «Hesap Geçmişi» listesinde «Kısmi Kapanış» yorumunu alır.


10. «Muliple close by» seçeneğini kullanarak kilitli pozisyonları kapatma

«Multiple close by» seçeneğini seçtikten sonra, «Sipariş» penceresinde engellenen pozisyonların bir listesi belirir. Müşteri, «Multiple close by» seçeneğine tıklayarak, aynı büyüklükteki tüm pozisyonları mevcut piyasa fiyatından aynı anda kapatmak için bir talep gönderir. Pozisyonların boyutları farklıysa, daha küçük olanlar tamamen, geri kalanlar ilkleriyle aynı boyutta kapatılacaktır. Kalan pozisyonlar açık kalır ve yeni bir etiket alır. Bunun gibi kısmen kapatılan pozisyonlar, «Hesap Geçmişi» listesinde «Kısmi Kapanış» yorumunu alır.EMİRLER1. Müşteri bir pozisyon açmak istediğinde, aşağıdaki bekleyen emirler kullanılarak gerçekleştirilir:


• Buy Limit;
• Sell Limit;
• Buy Stop;
• Sell Stop.

2. Müşteri bir pozisyonu kapatmak istediğinde, aşağıdaki emirler aracılığıyla gerçekleştirilir:


• Stop Loss;
• Take Profit.

3. Müşteri, sadece ilgili enstrümanın açık işlem seansı sırasında bir emir açma, değiştirme ve silme için başvuruda bulunma hakkına sahiptir.


4. Bekleyen bir emir vermek için istek gönderirken, sağlanan talimatlar şunları belirtmelidir:


• Finansal araç;
• İşlem boyutu;
• Sipariş türü (Buy Stop, Buy Limit, Sell Stop или Sell Limit);
• Sipariş fiyatı.

Belirtilen parametrelerden herhangi birinin belirtilmemesi veya emir tipi ve/veya mevcut piyasa fiyatı ile çelişmesi durumunda talep reddedilebilir. Bu durumda Müşteri, Müşteri Terminali üzerinden «İnvalid S/L veya T/P» hata mesajı alacaktır.


5. Stop Loss ve Tace Profit emirleri şunlar olabilir:


• Halihazırda açık olan veya bir pozisyon açarken aynı anda yerleştirilen bir pozisyon için yerleştirilmiş;
• Halihazırda açılmış bekleyen bir emir için verilmiş veya bekleyen bir emir açarken aynı anda verilmiş;
• Açık bir pozisyon veya açık bekleyen bir emir için değiştirilmiş;
• Açık bir pozisyondan veya açık bekleyen emirden kaldırılmış.

Müşteri, Stop Loss ve Tace Profit talebi gönderdiğinde, aşağıdakiler belirtilmelidir:


• Açık pozisyon etiketi;
• Stop Loss seviyesi ;
• Take Profit seviyesi.

Talep, yalnızca Müşteri tarafından Stop Loss ve Take Profit için belirlenen fiyat seviyeleri emir türü ve mevcut piyasa fiyatı ile çelişmiyorsa kabul edilir ve işleme koyulur. Diğer tüm durumlarda, platform istek göndermeye izin vermez.

Müşteri, daha önce verilen Stop Loss veya Take Profit emirlerini değiştirmek için bir talep gönderebilir. Bu, bu siparişleri verme isteğiyle aynı şekilde yapılır.

Müşteri, önceden verilmiş Stop Loss veya Take Profit emirlerini silmek için bir talep gönderebilir. Bu, bu siparişleri verme isteğiyle aynı şekilde yapılır.


6. Beklemede olan siparişlerin iptali ve değiştirilmesi

Müşteri bekleyen bir siparişi iptal etmek için bir istek göndermek isterse, mevcut fırsatlar listesinden belirli bir siparişi seçmesi ve ardından «Sil» seçeneğini seçmesi gerekir.

Müşteri, bekleyen bir emri değiştirmek için bir talep göndermek isterse, mevcut fırsatlar listesinden belirli bir emri seçmesi, ilgili «Fiyat» alanında emir için yeni bir fiyat seçmesi ve ardından değişiklik talebini onaylaması gerekir. Talep, ancak seçilen yeni fiyatın emir türü, mevcut piyasa fiyatı ve Limit/Stop seviyesi ile çelişmemesi durumunda işlem için kabul edilir. Diğer tüm durumlarda, platform istek göndermeye izin vermez.


7. Sipariş verme, iptal etme ve değiştirme başvurularını doldurma prosedürü.

Bekleyen emri kaldırma talebi sunucu tarafından kabul edildiğinde ve onaylandığında, söz konusu emir Müşteri terminalinin işlem listesinden kaldırılır. İleti sunucu günlüğüne kaydedilir, müşterinin hesap geçmişi listesinde görünür ve «iptal edildi»olarak işaretlenir.

Beklemede olan bir emri kaldırma talebi sunucu tarafından kabul edildiğinde ve onaylandığında, söz konusu emir Müşteri terminalinin işlem listesinden kaldırılır. İleti sunucu günlüğüne kaydedilir, müşterinin hesap geçmişi listesinde görünür ve «iptal edildi» olarak işaretlenir.

Stop Loss ve/veya Take Profit talebini değiştirmek için bir talep kabul edildiğinde ve sunucu tarafından onaylandığında, sipariş değiştirilmiş olarak kabul edilir ve müşteri terminalinin işlem listesinde yeni S/L ve T/P seviyeleri görüntülenir. İleti sunucu günlüğüne kaydedilir ve sipariş penceresinde istemciye görüntülenir.


8. Sipariş yürütme prosedürü

Bir sipariş işlenmek üzere kuyrukta olduğunda, aşağıdaki durumlarda yürütülebilir:


• Açık bir pozisyonun Stop Loss veya ertelenmiş bir sell Stop emri ile ilgili bir enstrümanın mevcut piyasa Bid fiyatı, Müşteri tarafından belirlenen fiyata eşit veya daha düşüktür;
• Açık bir satış pozisyonunun Stop Loss ve veya beklemede olan Buy Stop emri ile ilgili bir enstrümanın mevcut piyasa Ask fiyatı, Müşteri tarafından belirlenen fiyata eşit veya daha yüksek;
• Açık bir Buy pozisyonunun veya ertelenmiş bir satış limitinin Take Profit ile ilgili bir enstrümanın mevcut piyasa Bid fiyatı, Müşteri tarafından belirlenen fiyata eşit veya daha büyüktür;
• Açık bir satış pozisyonunun Take Profit veya bekleyen bir Buy Limit emri ile ilgili bir enstrümanın mevcut piyasa Ask fiyatı, Müşteri tarafından belirlenen fiyatın altında veya eşittir.

Bekleyen emirlerin yürütme sırası

Bekleyen bir emir yürütme için kuyruğa alındığında, sunucu, Müşterinin mevcut serbest marjının bir pozisyon açmak için yeterli olup olmadığını belirlemek için otomatik bir kontrol gerçekleştirir. Bekleyen bir emirde yeni bir pozisyon açmak için gereken teminat gereksinimi, halihazırda açık olan pozisyonlar için toplam teminat gereksinimi ile toplanır.

Doğrulama tamamlandıktan sonra serbest marj seçeneğinin belirlenen sınırın altında olmadığını belirlerseniz, doğrulama başarılı sayılır ve müşterinin hesabında yeni bir pozisyon açılır. Gerekli marj daha sonra pozisyonu korumak için müşterinin hesabından ayrılır. İşlem sunucu günlüğüne kaydedilir ve istemci istemci terminali aracılığıyla bilgilendirilir.

Doğrulama tamamlandıktan sonra yeni bir pozisyon açmanın müşterinin serbest marjını şirket tarafından belirlenen sınırın altına düşüreceği tespit edilirse, doğrulama başarısız sayılır ve bekleyen sipariş aktif siparişler listesinden kaldırılır. Müşteri, müşteri terminalinde görüntülenen «yeterli para yok» mesajı aracılığıyla müşteriye bildirilecektir.

«Buy stop», «Sell stop» ve «Stop Loss» emirlerinin piyasa performansı hesaplarında etkinleştirilmesi, şirket ve müşteri tarafından mücbir sebep olarak kabul edilen piyasa koşulları haricinde piyasa fiyatından gerçekleşir.

«Piyasa yürütme» modundaki hesaplarda «Buy limit», «Sell limit» ve «Take profit» emirleri, Şirket ve Müşteri tarafından mücbir sebep olarak kabul edilen piyasa koşulları haricinde piyasa fiyatından etkinleştirilir. Aynı zamanda, bu tür emirler talep edilen fiyattan daha kötü bir şekilde gerçekleştirilemez, dolayısıyla bu tür emirlerin icrası, Piyasa Derinliği'nden talep edilen hacim tamamen gerçekleşene kadar kısmen gerçekleşebilir.

Fiyat boşluğu (gap) durumunda, bekleyen emirler de dahil olmak üzere, fiyat boşluğu içinde aktivasyon fiyatları bulunan tüm emirler, fiyat boşluğundan sonraki ilk uygun teklifte etkinleştirilecektir.

Sipariş seviyesinde yetersiz likidite olması durumunda şirket, siparişin yürütülmesi sırasında mevcut uygun fiyata «Buy stop», «Buy limit», «Sell stop», «Sell limit», «Take profit» ve «Stop loss» emirlerini yerine getirebilir. Müşteri, uygulama fiyatının emir seviyesinden farklı olabileceğini kabul eder.


10. Sunucu günlük dosyasında ilgili giriş yapıldığında, siparişin yürütüldüğü kabul edilir.


11. Emirlerin uygulanması

Müşteri, müşterinin belirlediği fiyat üzerinden siparişin yerine getirilmesinin ancak normal piyasa koşulları altında ve tekliflerin akışı sırasında ve / veya açıldığında piyasada fiyat kesintilerinin olmaması durumunda mümkün olduğunu kabul eder ve beyan eder. Müşteri, grev fiyatının emir seviyesinden farklı olabileceğini kabul eder ve kabul eder.

Fiyat kesintileri veya fiyatlarda hızlı bir değişiklik olması durumunda, şirketin piyasa fiyatlarından farklı fiyatlarla müşterinin emirlerini yerine getirmesi gerekmez. Şirket, müşterinin emriyle çelişmediği sürece, herhangi bir piyasa koşulunda belirlenen fiyattan herhangi bir müşteri emrini yerine getirme hakkına sahiptir.


12. Sell Limit, Buy Limit ve Take Profit siparişlerinin uygulanması

Siparişin işleme kuyruğuna girdiği anda sunucu tarafından belirtilen mevcut piyasa fiyatı, siparişin fiyatının türü ve seviyesi tarafından belirlenen piyasa koşullarına uyuyorsa, Sat Limit, buy Limit ve Take Profit siparişleri belirlenen fiyatlarla uygulanabilir.

13. Emirlerin yürütme sırası

Talepler, ibraz gerekçelerinin ortaya çıktığı andan itibaren üç iş günü içinde kabul edilir. Müşteri, bir talepte bulunmak için son tarihteki gecikmenin, talebi değerlendirmeyi reddetmenin temeli olduğunu kabul eder. Talep, alındığı tarihten itibaren 14 iş günü içinde değerlendirilir. Bazı durumlarda, bir talebi değerlendirme süresi uzatılabilir. Bir müşterinin temyiz başvurusunu değerlendirme sürecinin başlamış olması durumunda, müşteriden itibaren üç iş günü içinde Şirketin resmi yanıtına herhangi bir tepki gelmemişse, talep kapanmış sayılır.


14. Emir süresi

Günün 24 saati işlem gören enstrümanlar için verilen beklemede olan emirler GTC (Good Till Cancelled) statüsüne sahiptir - bu emirler Müşteri tarafından yerine getirilene veya silinene kadar aktif olarak kabul edilir.

24 saatten kısa seanslarda işlem gören enstrümanlar için verilen bekleyen emirler "Day Order" statüsündedir ve işlem seansı sonunda Şirket tarafından silinebilir.

Stop Loss ve Take Profit GTC statüsüne sahiptir ve sınırsız sürelidir.


15. Scalping

Stop Loss, Take Profit ve beklemede olan (Stop Limit) emirleri, mevcut fiyattan en az 50 puan uzakta yerleştirilir ve çoğu pozisyon en az birkaç dakika açılmalıdır.


16. Bir yazılım arızası sonucu piyasa fiyatlarından farklı fiyatlarda alım satım işlemlerinin tespit edilmesi ve ayrıca bir alım satım terminalini ve/veya alım satım sunucusunu hackleme girişimleri ile ilgili herhangi bir işlem yapılması ve bu işlemlerden makul olmayan menfaatler elde edilmesi durumunda , ayrıca Müşterinin Şirket tarafından sağlanan yazılımı yasa dışı olarak kullanmaya çalıştığına inanmak için yeterli nedenin olduğu diğer durumlarda ve / veya bonus programı çerçevesinde dahil olmak üzere tazminat programı, komisyon tazminat programı ve diğer pazarlama programları için alınan fonların kötüye kullanılması durumunda, Şirket, yasa dışı olarak elde edilen karları silmek ve Müşterinin ticaret hesabını kapatmak dahil olmak üzere çeşitli yaptırımlar uygulama hakkını saklı tutar. Müşteri, bu ihtilaflı durumun değerlendirilmesi ve çözüme yönelik tedbirlerin alınması sürecinde pozisyonun yönetilmesinin imkansızlığına ilişkin iddiaları her halükarda Şirket tarafından kabul edilmediğini kabul eder. Müşteri, Şirketin, anlaşmazlığın çözüldüğünü ve siparişin yerine getirildiğini Müşteriye ayrıca bildirmeme hakkına sahip olduğunu ve Müşterinin bununla ilgili tüm risklerin sorumluluğunu üstlendiğini kabul eder. Böyle bir durumun tespit edilmesi ve Ticaret Kurallarının ihlal edilmesi durumunda Şirket, müşterinin toplam mevduatının% 10'unu tutarında bir idari ücret tahsil edecektir.
MÜŞTERİ POZİSYONLARINI KAPATMA1. Şirket, kendi takdirine bağlı olarak, Müşterinin açık pozisyonlarını Müşterinin onayı veya herhangi bir ön bildirim olmaksızın aşağıdaki durumlarda kapatma hakkına sahiptir:


• Müşteri hesabı, bu müşteri hesabı türü için şirket tarafından belirtilen minimum marj seviyesine sahiptir;
• Müşterinin herhangi bir siparişiyle ilgili herhangi bir anlaşmazlık ortaya çıkar;
• Müşteri şirkete karşı yükümlülüklerini yerine getirmez;
• Müşterinin iflas etmesi veya iflas başvurusunda bulunması;
• Müşteri Sözleşmesi feshedildi;
• Şirket, kendisini korumak veya geçerli düzenlemelerin veya genel kabul görmüş piyasa standartlarının olası bir ihlalini önlemek için Müşterinin pozisyonunu kapatmayı gerekli veya uygun görmektedir.

2. Şirket, herhangi bir zamanda, önceden bildirimde bulunmaksızın veya müşterinin hisselerinin marjları olmaksızın, müşterinin şirketteki hesaplarından herhangi birinde ve şirketin gerekli gördüğü herhangi bir pazarda müşterinin pozisyonlarının tümünü veya herhangi bir bölümünü kapatma hakkına sahiptir, ancak buna mecbur değildir. Müşteri, pozisyonunu daha az uygun bir fiyata yeniden açsa bile, şirket, emri kapatma konusunda müşteriye karşı herhangi bir sorumluluk kabul etmeyecektir.

3. Müşteri, şirketten önceden bildirim alma veya talep etme haklarından feragat eder ve herhangi bir ön bildirim, duyuru veya talebin, şirketin müşterinin pozisyonlarından herhangi birini kapatma hakkını reddetme olarak kabul edilmemesi gerektiğini kabul eder. Müşteri, şirketin pozisyonları kapatması durumunda müşterinin kapanış sırasını veya yöntemini belirleme yetkisine veya yetkisine sahip olmadığını anlar ve kabul eder. Şirketin, müşterinin yeterli paraya sahip olmadığı bir emri yerine getirmesi durumunda, şirket, müşteriye önceden bildirimde bulunmaksızın anlaşmayı kapatma hakkına sahiptir ve müşteri, herhangi bir masraf da dahil olmak üzere bu kapanıştan kaynaklanan herhangi bir zarardan sorumludur ve bu kapanıştan kaynaklanan herhangi bir kar için uygun değildir.

4. Müşteri, Şirketin, Müşteri'nin Şirket'te tuttuğu hesaplarından gecelik ayarlamalar, komisyonlar ve diğer ücretleri düşeceğini ve bu tür eylemlerin, Marj gereksinimlerini karşılamak için Müşterinin hesaplarındaki fon miktarını etkileyebileceğini kabul ve beyan eder. Komisyonların, ücretlerin veya diğer ücretlerin düşülmesinin, Müşterinin hesabında marj gereksinimlerini karşılamak için yetersiz bakiye ile sonuçlanması durumunda, Şirket, bu Koşullarda açıklandığı şekilde Müşterinin pozisyonlarını kapatma hakkına sahiptir.

5. Şirket müşteriye e-posta veya başka bir yolla bir çağrı marjı gönderirse, Müşteri bu talebi hemen yerine getirmelidir. Müşteri, e-postaları ve dahili iletişimleri takip etmeyi ve şirketin yaptığı herhangi bir çağrı marjını, müşterinin hesabına derhal yatırılarak, değer düşüklüğüne uğramış pozisyonun tam olarak ödenmesini sağlayarak karşılamayı kabul eder. Burada açıklanan duruma rağmen Müşteri, Şirketin kendi takdirine bağlı olarak müşterinin pozisyonlarını istediği zaman kapatma hakkına sahip olduğunu kabul eder.

6. Şirket, alım satım hesabındaki "Özkaynak" / "Özkaynak" oranının Stop out seviyesinin altına düşmesi durumunda, Müşterinin açık pozisyonlarını Müşterinin izni ve önceden herhangi bir bildirim olmaksızın zorla kapatma hakkına sahiptir.

Stop Out seviyesinin aşılması durumunda, fon seviyesi belirlenen Stop Out seviyesinin üzerine çıkana kadar piyasa fiyatında en karsız pozisyonlar dönüşümlü olarak kapatılacaktır. Müşteri, grev fiyatının Stop out emrinin oluşturulduğu tekliften farklı olabileceğini kabul eder.

Zorla kapatma işlemi, işlem hesabının olumsuz bir duruma gelmesine neden olmuşsa, Müşteri bu zarardan tamamen sorumludur ve zararın tamamını derhal ödemeyi taahhüt eder.

İşlem gören finansal araçlar listesinden çıkarılırsa ve ilgili haberleri sitede yayınladıktan sonra şirket, müşteriyle rızası olmadan, hariç tutulan finansal enstrümanla ilgili bekleyen tüm emirleri geri çekme ve müşterinin mevcut açık pozisyonlarını kapatma ve ardından bildirimde bulunma hakkına sahiptir.

7. Şirket, herhangi bir işlemin gerçekleştirildiği andan itibaren 60 (altmış) günden fazla bir süre geçmişse, Müşterinin işlem hesabının bakımını askıya alma ve aylık 50 (elli) ABD Doları tutarında eylemsizlik komisyonu çekme hakkına sahiptir. Müşterinin Şirket'te açtığı tüm ticaret hesapları.BAĞLANTI1. Şirket ve Müşteriyi bağlamak için aşağıdaki araçlar kullanılabilir:

• E-posta;
• Telefon.

Müşteri, şirket tarafından müşteriyle iletişim kurmak için kullanılacak bir ticaret hesabı açarken doğru ve doğru iletişim bilgilerini sağlamayı kabul eder ve müşteri şirketten gelen herhangi bir bildirimi veya mesajı kabul etmeyi kabul eder.

2. Müşteri, Müşterinin iletişim bilgilerindeki herhangi bir değişikliği derhal Şirkete bildirmekle yükümlüdür.

3. Tüm işlemler, yürütme gününden sonraki iş gününde e-posta yoluyla teyit edilecektir.MÜŞTERİ HESAP GEÇMİŞİNE İLİŞKİN HÜKÜMLERTüm kalemlere, emirlere ve bakiye işlemlerine, ilgili tüm sunucu günlük dosyalarında ve istemci günlük dosyalarında görüntülenen benzersiz bir kimlik kodu («ticket») verilecektir.GECELİK ÖDEMELER VE ÜCRETLERAçık pozisyonlar, işlem platformunun saat dilimine göre saat 23: 59'da gece düzeltmelerine tabidir.

Pozisyonlar, enstrüman özelliklerine göre belirlenen tutar Müşteri'nin işlem hesabına borçlandırılarak veya alacaklandırılarak bir sonraki güne aktarılır. Çarşamba'dan Perşembe'ye kadar, takas, Cuma (Çarşamba günü tamamlanan işlemler için ödeme tarihi) ve Pazartesi (Perşembe günü tamamlanan işlemler için ödeme tarihi) arasındaki üç takvim günü için üç kez ücretlendirilir. Bazı finansal araçlar için diğer günlerde üçlü takas yapılabilir. Bu günler bu çifte dahil olan para biriminin menşe ülkesinde tatil ise, takas işlemi haftanın farklı bir gününde yapılabilir ve daha fazla günü kapsayabilir. Şirket, değişikliği takip eden ertesi günden itibaren mevcut / yeni açılan pozisyonlar için swapların değerini değiştirme hakkını saklı tutar.KREDİ OMUZUŞirket, Müşterilerine 1: 1'den 1: 1000'e kadar kaldıraç sağlar.

Kesin kaldıraç oranı şunlara bağlıdır:

• belirli ticaret aracı;
• müşterinin hesap bakiyesi;
• mevcut piyasa koşulları.

Şirket kendi takdirine bağlı olarak ve önceden haber vermeksizin, müşterinin bir veya daha fazla ticaret hesabındaki kaldıraç oranını değiştirme veya ticaret için sunulan herhangi bir araç için kaldıraç oranını değiştirme hakkına sahiptir.

Kaldıraç miktarı, müşterinin hesaplarındaki toplam fon miktarına bağlanabilir.YÜKÜMLÜLÜKLER VE TAZMİNAT
1. Müşteri yasaların izin verdiği azami ölçüde, zarar ve tazmin etmeyi kabul eder sürekli tazmin Şirket zarar elde edilen herhangi bir yükümlülük, iddia, talep, kayıp, hasar, maliyet, masraf, kaynaklanan herhangi bir eylem, varsayılan ya da hareketsizlik Müşteri ve / veya ihlal herhangi bir beyan ve garanti Müşteri tarafından belirtilen bu Kılavuzda. Bu yasaların izin verdiği azami ölçüde, Müşteri iade eder ve kabul eder ve sürekli olarak tazmin Şirket, elde edilen herhangi bir sorumluluk, eylem, talep, talepleri, kayıplar, zararlar, masraflar ve giderler ile ilgili olarak hangi Şirket ya da belki bir turnuvada bu sorumluluk nedeniyle veya nedeniyle herhangi bir eylem, varsayılan ya da eylemsizlik Müşteri işbu kullanıcı kılavuzu, dahil, sınırlama olmaksızın, takip eden veya herhangi biriyle bağlantılı olarak ihlal uyulmaması, bu kılavuza uygun olarak müşterinin eylemi veya eylemsizliği.

2. Müşterinin emirlerinin yerine getirilmesi aşağıdaki koşullara tabidir:

• üçüncü taraf servis sağlayıcılar tarafından hizmetlerin sağlanması (ticaret yazılımı, ticaret platformları ve işleme hizmetleri sağlayıcıları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere);
• bankalar ve/veya likidite sağlayıcılar tarafından işlemlerin kabulü, işlenmesi ve yürütülmesi.


Şirket sorumlu değildir:


• herhangi bir veri kaybı, yazılım kullanımında kayıp veya kesinti ve/veya işleme talimatlarında yapılan hatalar dahil (ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) bu tür üçüncü taraf hizmetlerinin sağlanmasından kaynaklanan herhangi bir zarar;
• bankaların ve / veya likidite sağlayıcılarının talimatları işleme koymalarını ve / veya herhangi bir işlemi gerçekleştirmelerini reddetmesinden kaynaklanan herhangi bir kayıp. Şirket, şirketin veya müşterinin birlikte çalıştığı herhangi bir karşı taraf, aracı, banka, vasi, alt vasi, piyasa veya piyasa işletmecisi, borsa, takas odası, depozitör veya diğer üçüncü şahısların yükümlülüklerinin ihlalinden veya temerrüde düşmesinden şirket sorumlu değildir.


3. Müşteri, Şirketin talebi üzerine, Müşterinin talimatlarına uygun olarak satın alınan herhangi bir opsiyon için ödenmesi gereken tüm komisyonları ve diğer ödemeleri, Şirketin herhangi bir zamanda talep edebileceği veya herhangi bir borç ödemesini talep edebileceği primleri ödemeyi taahhüt eder. Müşterinin hesabındaki veya burada yer alan herhangi bir hesaptaki bakiye ve Müşteri Sözleşmesi kapsamındaki herhangi bir işlem sonucunda ortaya çıkabilecek ticari zararın tutarı, Müşterinin hesabından Şirket'e ödenmesi gereken faiz ve hizmet ücretleri ve ayrıca Şirketin bu tür tutarları tahsil etmek için yaptığı makul harcamalar ve yasal masraflar. Tüm ödemeler aynı gün, aynı para biriminde ve Şirketin belirlediği bir banka hesabına yapılmalıdır.

4. Müşteri, şirket ve çalışanlarının, sağlanan hizmetlerle bağlantılı olarak şirket ve çalışanlarının maruz kaldığı tüm masraf, ücret, yükümlülük ve masraflardan şirket ve çalışanlarının eksiksiz ve etkin bir şekilde korunmasını sağlamayı taahhüt eder.ÇELİŞKİLERBu kullanım kılavuzunun müşteri sözleşmesiyle birlikte okunması ve yorumlanması gerekir. Kullanıcı El Kitabı ile Müşteri Sözleşmesi arasındaki herhangi bir hükmün birbiriyle çelişmesi durumunda, Müşteri Sözleşmesinin hükümleri öncelikli kabul edilir.FİYATLARŞirket, tüm alım satım araçları için piyasa koşullarına ve likidite sağlayıcılarından alınan akış fiyatlarına / likiditeye dayalı olarak gerçek zamanlı olarak fiyatları yeniden hesaplar ve Müşteriye bu fiyatları piyasa anlık görüntüsü olarak periyodik olarak sağlar. Müşterinin müşteri terminali aracılığıyla aldığı tüm teklifler gösterge niteliğindedir ve likidite sağlayıcılarından alınan piyasada mevcut olan en iyi Alış fiyatını ve piyasada mevcut olan en iyi Satış fiyatını temsil eder. Grup ve işlem koşullarına bağlı olarak, işlem araçları adının sonunda bir son ek ile görüntülenir. Alım satım için uygun olmayan enstrümanlar son ekler olmadan görüntülenebilir, gösterge amaçlıdır ve piyasa izleme penceresindeki alım satım terminalinde gri renkle vurgulanır. Alım satım şartlarında ve Şirket internet sitesinin diğer bölümlerinde alım satım araçlarına ilişkin genel bilgiler eksiz olarak yayınlanabilir. Müşteri, web sitesindeki ve ticaret terminalindeki bilgilerin farklılık gösterebileceğini kabul eder ve Müşteriye, ticarette hangi enstrümanların kullanılması gerektiği konusunda bilgi verilir. Müşteri şunları kabul eder:

1. Şirket, müşteriye önceki pazar diliminden (Market snapshot) bu yana herhangi bir değişiklik yapılmayan teklifleri Sunmama hakkına sahiptir;
2. Müşteri, müşteri terminalinden pazar dilimleri (Market snapshots) döneminde teklif akışında geçen tüm teklifleri alamaz ve sunucuda müşteri terminalinde bulunmayan ancak karşı taraftan gelen sunucuda mevcut olan teklifle bir sipariş gerçekleştirilebilir;
3. Spread sabit değildir ve piyasa koşullarına ve likidite sağlayıcılarından alınan akış fiyatlarına / likiditeye bağlı olarak herhangi bir zamanda değiştirilebilir;
4. Piyasa emirlerinin yerine getirilmesi bir bardak başvuru üzerine gerçekleşir. Yetersiz likidite yürütülmesi için istenen işlem hacmine göre ilk seviye bir bardak başvuruları, yürütme olacak, aşağıdaki fiyat seviyelerine kadar beyan hacmi olacak idam tamamen bu emri belki idam kısmen (aldığı çeşitli pozisyonlar için), ama toplam bu pozisyonları maç olacak belirtilen hacmi, müşteri ile başlangıçta belirtilen parametreler. Birden fazla bardak seviyesinde yapıldığında, terminaldeki fiyat ağırlıklı ortalama olarak gösterilir ve ticaret terminalindeki teklifler, keneler ve grafiklerle aynı olmayabilir.İDDİA VE ANLAŞMAZLIKLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ PROSEDÜRÜTalepler yalnızca support@ecn.broker e-posta adresine yazılı olarak kabul edilir. Aksi takdirde (forumda, telefonla, faksla vb.) yapılan talepler dikkate alınmayacaktır.

Talep şunları içermelidir: Müşterinin adı ve soyadı, işlem terminalinde oturum açma, sorunlu durumun tarih ve saati (işlem terminalinin sistem saatine göre), tüm tartışmalı pozisyonların ve/veya bekleyen emirlerin kayıtları, Müşterinin görüşüne göre ihlal edilen bu Sözleşmenin maddesine / maddelerine atıfta bulunarak ihtilaflı durumun özünün bir açıklaması.

İddianın içermemesi gerekir: tartışmalı durumun duygusal değerlendirmesi, küfürlü ifadeler, küfür. Küfür kullanan iddialar dikkate alınmayacaktır.

Talepler, ibraz gerekçelerinin ortaya çıktığı andan itibaren üç iş günü içinde kabul edilir. Müşteri, bir talepte bulunmak için son tarihteki gecikmenin, talebi değerlendirmeyi reddetmenin temeli olduğunu kabul eder. Talep, alındığı tarihten itibaren 14 iş günü içinde değerlendirilir. Bazı durumlarda, bir talebi değerlendirme süresi uzatılabilir. Bir müşterinin temyiz başvurusunu değerlendirme sürecinin başlamış olması durumunda, müşteriden itibaren üç iş günü içinde Şirketin resmi yanıtına herhangi bir tepki gelmemişse, talep kapanmış sayılır.

Şirket, ihtilaflı talep durumlarında ortaya çıkması durumunda, anlaşmazlığın varlığına bağlı olarak, bu ihtilaflı durumlar çözülmeden veya taraflar arasında bir ara anlaşmaya varılmadan önce müşterinin hesaplarındaki işlemleri tamamen veya kısmen engelleme hakkını saklı tutar.